مولکولارسیو کروی

کاربردهای مولکولارسیو 3A

✔ رطوبت زدایی از جریان های الفینی در پتروشیمی

✔ رطوبت زدایی از گاز طبیعی و CNG

✔ رطوبت زدایی از حلال های آلی

✔ رطوبت زدایی از اتانول

✔ جذب رطوبت در پنجره های دوجداره

مولکولارسیو 3A

مولکولارسیو 3A دارای یک شبکه کریستالی و حفراتی با قطر دهانه حدود 3 انگستروم می باشد که از طریق تبادل یونی سدیم موجود در ساختار مولکولارسیو 4A با یون پتاسیم بدست می آید. این محصول در جذب رطوبت به صورت موثری انتخابی عمل می کند و بواسطه قطر حفرات کوچک خود امکان ورود سایر مولکول های دیگر (بجز مولکول آب) را به ساختار خود نمی دهد. مولکولارسیو 3A در دو شکل کروی و رشته ای در دسترس است و عمده کاربرد آن برای رطوبت زدایی و حذف انتخابی آب از گاز طبیعی و مایعات هیدروکربنی تا مقدار 0.1ppm و نقطه شبنم 100C- می باشد.

Package: 150 kg, 40 kg, 25 kg metallic barrel

Technical Data Sheet (TDS)

Shape: Spherical (2-3, 3-5 mm), Extrudate (1.6, 3.2 mm)

Safety Data Sheet (SDS)

مولکولارسیو 3A

مولکولارسیو 3A دارای یک شبکه کریستالی و حفراتی با قطر دهانه حدود 3 انگستروم می باشد که از طریق تبادل یونی سدیم موجود در ساختار مولکولارسیو 4A با یون پتاسیم بدست می آید. این محصول در جذب رطوبت به صورت موثری انتخابی عمل می کند و بواسطه قطر حفرات کوچک خود امکان ورود سایر مولکول های دیگر (بجز مولکول آب) را به ساختار خود نمی دهد. مولکولارسیو 3A در دو شکل کروی و رشته ای در دسترس است و عمده کاربرد آن برای رطوبت زدایی و حذف انتخابی آب از گاز طبیعی و مایعات هیدروکربنی تا مقدار 0.1ppm و نقطه شبنم 100C- می باشد.

✔ رطوبت زدایی از جریان های الفینی در پتروشیمی

✔ رطوبت زدایی از گاز طبیعی و CNG

✔ رطوبت زدایی از حلال های آلی

✔ رطوبت زدایی از اتانول

✔ جذب رطوبت در پنجره های دوجداره

کاربردهای مولکولارسیو 4A

✔ رطوبت زدایی از هوای فشرده در درایر های PSA

✔ رطوبت زدایی از جریان خروجی آمونیاک کرکر

✔ رطوبت زدایی از LPG و سایر پارافین ها

✔ رطوبت زدایی از حلال های آلی

✔ سیستم ترمز های بادی

مولکولارسیو 4A

مولکولارسیو 4A بواسطه داشتن یک شبکه کریستالی آلومینوسیلیکات و سدیم ساختاری خود دارای ساختاری همگن از حفراتی با قطر دهانه 4 انگستروم می باشد. و به همین دلیل قابلیت جذب انتخابی مولکول های آب، آمونیاک، متانول، اتانول و کربن دی اکسید را دارا می باشد. از مولکولارسیو 4A به طور عمده برای رطوبت زدایی از هوا، جریان های هیدروکربنی مایع و گاز و همچنین گاز خروجی واحدهای کرکر آمونیاک استفاده می شود. مهم ترین ویژگی مولکولارسیو 4A توانایی موثر آن در حذف رطوبت تا مقادیر کم تر از 0.1ppm است که امکان تامین نقطه شبنم 70C- را در واحد های هوای فشرده بدست می دهد.

Package: 150 kg, 40 kg, 25 kg metallic barrel

Technical Data Sheet (TDS)

Shape: Spherical (2-3, 3-5 mm), Extrudate (1.6, 3.2 mm)

Safety Data Sheet (SDS)

مولکولارسیو 4A

مولکولارسیو 4A بواسطه داشتن یک شبکه کریستالی آلومینوسیلیکات و سدیم ساختاری خود دارای ساختاری همگن از حفراتی با قطر دهانه 4 انگستروم می باشد. و به همین دلیل قابلیت جذب انتخابی مولکول های آب، آمونیاک، متانول، اتانول و کربن دی اکسید را دارا می باشد. از مولکولارسیو 4A به طور عمده برای رطوبت زدایی از هوا، جریان های هیدروکربنی مایع و گاز و همچنین گاز خروجی واحدهای کرکر آمونیاک استفاده می شود. مهم ترین ویژگی مولکولارسیو 4A توانایی موثر آن در حذف رطوبت تا مقادیر کم تر از 0.1ppm است که امکان تامین نقطه شبنم 70C- را در واحد های هوای فشرده بدست می دهد.

✔ رطوبت زدایی از هوای فشرده در درایر های PSA

✔ رطوبت زدایی از جریان خروجی آمونیاک کرکر

✔ رطوبت زدایی از LPG و سایر پارافین ها

✔ رطوبت زدایی از حلال های آلی

✔ سیستم ترمز های بادی

مولکولارسیو 3

کاربردهای مولکولارسیو 5A

✔ رطوبت زدایی از گاز طبیعی و مایعات هیدروکربنی

✔ رطوبت زدایی از  نفتا در واحدهای ایزومرازیسیون

✔ رطوبت زدایی در واحدهای PSA تولید هیدروژن

✔ جداسازی ترکیبات ایزو و نرمال پارافین ها

✔ حذف کربن دی اکسید و الکل ها

مولکولارسیو 5A

مولکولارسیو 5A از تبادیل یونی و جایگزینی عنصر کلسیم با سدیم موجود در ساختار مولکولارسیو 4A بدست می آید. ساختار کریستالی مولکولارسیو 5A دارای حفراتی همگن با قطر دهانه 5 انگستروم می باشد و بر این اساس توانایی جذب انتخابی مولکول های قطبی با قطر مولکولی کوچکتر از 5 انگستروم را دارا می باشد. یون کلسیم موجود در ساختار این محصول توانایی جذب موثر مولکول های هیدروژن سولفید، کربن دی اکسید، ترکیبات الکلی و مرکاپتان های سبک را فراهم می کند. مولکولارسیو 5A بواسطه داشتن قطر حفرات بزرگتر در مقایسه با سایر گرید های مولکولارسیو های کریستال های نوع A، مقاوت شیمایی و فیزیکی بالاتری دارد.

Package: 150 kg, 40 kg, 25 kg metallic barrel

Technical Data Sheet (TDS)

Shape: Spherical (2-3, 3-5 mm), Extrudate (1.6, 3.2 mm)

Safety Data Sheet (SDS)

مولکولارسیو 5A

مولکولارسیو 5A از تبادیل یونی و جایگزینی عنصر کلسیم با سدیم موجود در ساختار مولکولارسیو 4A بدست می آید. ساختار کریستالی مولکولارسیو 5A دارای حفراتی همگن با قطر دهانه 5 انگستروم می باشد و بر این اساس توانایی جذب انتخابی مولکول های قطبی با قطر مولکولی کوچکتر از 5 انگستروم را دارا می باشد. یون کلسیم موجود در ساختار این محصول توانایی جذب موثر مولکول های هیدروژن سولفید، کربن دی اکسید، ترکیبات الکلی و مرکاپتان های سبک را فراهم می کند. مولکولارسیو 5A بواسطه داشتن قطر حفرات بزرگتر در مقایسه با سایر گرید های مولکولارسیو های کریستال های نوع A، مقاوت شیمایی و فیزیکی بالاتری دارد.

✔ رطوبت زدایی از گاز طبیعی و مایعات هیدروکربنی

✔ رطوبت زدایی از  نفتا در واحدهای ایزومرازیسیون

✔ رطوبت زدایی در واحدهای PSA تولید هیدروژن

✔ جداسازی ترکیبات ایزو و نرمال پارافین ها

✔ حذف کربن دی اکسید و الکل ها

کاربردهای مولکولارسیو 13X

✔ گوگرد زدایی از گاز طبیعی تا مقادیر کم تر از 5ppm

✔ تولید اکسیژن بیمارستانی 96% در واحد های PSA

✔ پیش تصفیه هوا در واحد های کرایوژنیک ASU

✔ تصفیه هیدروژن در واحد های PSA

✔ گوگرد زدایی (بوگیری) از ال پی جی

مولکولارسیو 13X

مولکولارسیو 13X گونه ای از آلومینوسیلیکات ها است که با وجود داشتن سدیم ساختاری، دارای ساختار شبکه متفاوتی نسبت به کریستال های نوع A می باشد. شبکه کریستالی مولکولارسیو 13X متشکل از حفراتی همگن با قطر دهانه 10 انگستروم هستند که امکان جذب انتخابی طیف گسترده ای از مولکول های مختلف را برای آن فراهم می کند. به همین واسطه مولکولارسیو 13X در کاربرد ها و صنایع مختلفی مورد استفاده قرار می گیرد که شامل رطوبت زدایی و حذف ترکیبات گوگردی از جریان های هیدروکربنی مایع و گاز، تولید اکسیژن صنعتی در بیمارستان ها و سایر واحد ها، واحد های PSA تولید هیدروژن، واحد های کرایوژنیک جداسازی هوا (ASU) و… می باشد.

Package: 150 kg, 40 kg, 25 kg metallic barrel

Technical Data Sheet (TDS)

Shape: Spherical (2-3, 3-5 mm), Extrudate (1.6, 3.2 mm)

Safety Data Sheet (SDS)

مولکولارسیو 13X

مولکولارسیو 13X گونه ای از آلومینوسیلیکات ها است که با وجود داشتن سدیم ساختاری، دارای ساختار شبکه متفاوتی نسبت به کریستال های نوع A می باشد. شبکه کریستالی مولکولارسیو 13X متشکل از حفراتی همگن با قطر دهانه 10 انگستروم هستند که امکان جذب انتخابی طیف گسترده ای از مولکول های مختلف را برای آن فراهم می کند. به همین واسطه مولکولارسیو 13X در کاربرد ها و صنایع مختلفی مورد استفاده قرار می گیرد که شامل رطوبت زدایی و حذف ترکیبات گوگردی از جریان های هیدروکربنی مایع و گاز، تولید اکسیژن صنعتی در بیمارستان ها و سایر واحد ها، واحد های PSA تولید هیدروژن، واحد های کرایوژنیک جداسازی هوا (ASU) و… می باشد.

✔ گوگرد زدایی از گاز طبیعی تا مقادیر کم تر از 5ppm

✔ تولید اکسیژن بیمارستانی 96% در واحد های PSA

✔ پیش تصفیه هوا در واحد های کرایوژنیک ASU

✔ تصفیه هیدروژن در واحد های PSA

✔ گوگرد زدایی (بوگیری) از ال پی جی

تامین محصولات از برندهای معتبر

با داشتن سال ها تجربه در بازرگانی و بهره مندی از متخصصان این حوزه قادر به تامین انواع مواد شیمیایی کاربردی در مقیاس های صنعتی و آزمایشگاهی از برند های معتبر اروپایی و آسیایی هستیم

ارتباط با واحد فروش

تامین محصولات از برندهای معتبر

با داشتن سال ها تجربه در بازرگانی و بهره مندی از متخصصان این حوزه قادر به تامین انواع مواد شیمیایی کاربردی در مقیاس های صنعتی و آزمایشگاهی از برند های معتبر اروپایی و آسیایی هستیم

ارتباط با واحد فروش