کاربرد نیتروژن ساز
کربن مولکولارسیو

کربن ملکولارسیو – CMS

کربن مولکولارسیو جاذبی غیر قطبی با سطح ویژه بیش از 700 متر مربع بر گرم می باشد که بواسطه داشتن حفراتی همگن توانایی جداسازی و جذب انتخابی مولکول های مختلف را دارا می باشد. این محصول ضمن بهره مندی از مقاومت شیمیایی بالا در برابر جریان های اسیدی و بازی، دارای استحکام فیزیکی قابل توجهی در برابر سایش و تنش های فشاری است و از این رو انتخابی ایده آل برای استفاده در واحدهای PSA می باشد. عمده کاربرد کربن مولکولارسیو در واحدهای PSA جداسازی هوا جهت تولید نیتروژن تا خلوص %99.9999 می باشد.

به طور کلی کربن مولکولارسیو در پنج گرید مختلف عرضه می گردد که شامل CMS-260, CMS240, CMS220, CMS-200 و CMS-280 می باشد. انتخاب گرید مناسب کربن مولکولارسیو یکی از پارامتر های کلیدی جهت بازدهی مطلوب واحدهای تولید نیتروژن می باشد که به عواملی نظیر فشار عملیاتی، دبی هوای ورودی، خلوص و دبی نیتروژن مورد نظر بستگی دارد.

Package: 150 kg, 40 kg, 5 kg metallic barrel

Technical Data Sheet (TDS)

Shape: Spherical (2-3, 3-5 mm), Extrudate (1.6, 3.2 mm)

Safety Data Sheet (SDS)

نیتروژن ساز PSA

کربن ملکولارسیو – CMS

کربن مولکولارسیو جاذبی غیر قطبی با سطح ویژه بیش از 700 متر مربع بر گرم می باشد که بواسطه داشتن حفراتی همگن توانایی جداسازی و جذب انتخابی مولکول های مختلف را دارا می باشد. این محصول ضمن بهره مندی از مقاومت شیمیایی بالا در برابر جریان های اسیدی و بازی، دارای استحکام فیزیکی قابل توجهی در برابر سایش و تنش های فشاری است و از این رو انتخابی ایده آل برای استفاده در واحدهای PSA می باشد. عمده کاربرد کربن مولکولارسیو در واحدهای PSA جداسازی هوا جهت تولید نیتروژن تا خلوص %99.9999 می باشد.

به طور کلی کربن مولکولارسیو در پنج گرید مختلف عرضه می گردد که شامل CMS-260, CMS240, CMS220, CMS-200 و CMS-280 می باشد. انتخاب گرید مناسب کربن مولکولارسیو یکی از پارامتر های کلیدی جهت بازدهی مطلوب واحدهای تولید نیتروژن می باشد که به عواملی نظیر فشار عملیاتی، دبی هوای ورودی، خلوص و دبی نیتروژن مورد نظر بستگی دارد.