✔ رطوبت زدایی از هوای فشرده در درایر های PSA

✔ رطوبت زدایی از جریان خروجی آمونیاک کرکر

✔ رطوبت زدایی از LPG و سایر پارافین ها

✔ رطوبت زدایی از حلال های آلی

✔ سیستم ترمز های بادی

Modified Activated Carbon

مولکولارسیو 4A بواسطه داشتن یک شبکه کریستالی آلومینوسیلیکات و سدیم ساختاری خود دارای ساختاری همگن از حفراتی با قطر دهانه 4 انگستروم می باشد. و به همین دلیل قابلیت جذب انتخابی مولکول های آب، آمونیاک، متانول، اتانول و کربن دی اکسید را دارا می باشد. از مولکولارسیو 4A به طور عمده برای رطوبت زدایی از هوا، جریان های هیدروکربنی مایع و گاز و همچنین گاز خروجی واحدهای کرکر آمونیاک استفاده می شود. مهم ترین ویژگی مولکولارسیو 4A توانایی موثر آن در حذف رطوبت تا مقادیر کم تر از 0.1ppm است که امکان تامین نقطه شبنم 70C- را در واحد های هوای فشرده بدست می دهد.

Package: 150 kg, 40 kg, 5 kg metallic barrel

Technical Data Sheet (TDS)

Shape: Spherical (2-3, 3-5 mm), Extrudate (1.6, 3.2 mm)

Safety Data Sheet (SDS)